fbpx
Tagasi

TARTU RAKENDUSLIKU KOLLEDŽI ÕPILASKONNA PÕHIKIRI (Kinnitatud Tartu Rakendusliku Kolledži nõukogu 28.08.2014 koosoleku protokolli nr 7 otsusega 5.1. )

I ÜLDSÄTTED

1.1. Tartu Rakendusliku Kolledži (edaspidi VOCO) õpilaskonna moodustavad ja tema liikmeteks on VOCO õpilasregistrisse kantud õpilased.

1.2. VOCO õpilaskond otsustab ja korraldab iseseisvalt, kooskõlas seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes VOCO õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

1.3. VOCO õpilaskonnal on õigus:

1.3.1. moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;

1.3.2. astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;

1.3.3. määrata oma täisealine esindaja kooli nõukokku;

1.3.4. otsustada ja korraldada kõiki VOCO õpilaskonna pädevusse kuuluvaid küsimusi.

1.4. VOCO õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis esindab õpilaskonda suhtes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

1.5. VOCO ÕE põhikirja võtab vastu ja teeb põhikirjas muudatusi ÕE vastavalt Tartu Rakendusliku Kolledži  põhimääruses §23 sätestatud korras.

1.6. Õpilaskonna igal liikmel on üks hääl.

1.7. VOCO õpilaskonna üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtnud õpilastest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

1.8. Õpilaskonna tööorganid on:

1.8.1. Kõrgeim esindus- ja otsustusorgan – õpilasesindus;

1.8.2. ÕE valitav täitevorgan – õpilasesinduse juhatus.

1.9. Igal VOCO õpilasel on õigus:

1.9.1. kandideerida õpilasesindusse avalduse alusel;

1.9.2. kandideerida ÕE liikmena ÕE juhatusse ja toimkondadesse;

1.9.3. saada teavet ÕE ja tema juhatuse töö kohta;

1.9.4. teha ettepanekuid ÕE-le ja juhatusele nende tegevuse paremaks korraldamiseks;

1.9.5. pöörduda ÕE ja juhatuse poole oma õiguste kaitseks.

II ÕPILASESINDUS

2.1. VOCO ÕE-sse kuuluvad üldkoosolekul valitud õpilaskonna esindajad, kes on avaldanud soovi ÕE-sse astumiseks. ÕE alaline struktuuriüksus on ÕE liikmete poolt valitud juhatus.

2.2 ÕE peab oma üldkoosolekuid mitte harvemini kui kaks korda õppeaastas. Korralise ÕE üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

2.3. Erakorralise ÕE üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on ÕE juhatusel, 1/3 ÕE liikmetel ja kooli direktoril.

2.4. ÕE üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Juhul, kui  hääled jagunevad võrdselt, loeb juhatuse esimehe hääl. Isikuvalimised toimuvad salajasel hääletusel ja ÕE üldkoosolekul kinnitatud korras.

2.5. Õpilasesinduse liikme volitused lõpevad õpilasesinduse liikme välja arvamisega kooli õpilaste nimekirjast.

2.6. Õpilasesinduse liige arvatakse õpilasesinduse koosseisust välja järgmistel juhtudel:

2.6.1. kui liige puudub põhjuseta ja ilma ette teatamata vähemalt kahest järjestikusest koosolekust;

2.6.2. kui liige esitab juhatuse liikmetele kirjaliku avalduse õpilasesindusest välja astumiseks;

2.6.3. kui liige oma tegevusega kahjustab kooli või ÕE mainet.

III ÕPILASESINDUSE ÜLESANDED

3.1. Esindab ja kaitseb VOCO õpilaste õigusi ja huve;

3.2. korraldab õpetajate, kooli juhtkonna ja õpilaste vahelist koostööd;

3.3. järgib ja arendab kooli traditsioone;

3.4. seisab otstarbeka ja õpilassõbraliku õpikeskkonna eest;

3.5. aitab korraldada õpilasüritusi, soodustades õpilaste omavahelist suhtlemist;

3.6. kaasab aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse;

3.7. esitab VOCO õpilaskonna vastuvõetud põhikirja kinnitamiseks kooli nõukogule.

IV ÕPILASESINDUSE JUHATUS

4.1. ÕE valib oma üldkoosolekul juhatuse üheks aastaks. Juhatuse volitused kestavad kuni uue juhatuse valimiseni.

4.2. Juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmetest, salajasel hääletusel.

4.3. Kõigil ÕE liikmetel on õigus üles seada oma kandidatuuri ÕE juhatuse valimisteks.

4.4. Juhatus on 9 liikmeline. Juhatuse koosseisu moodustavad: juhatuse esimees, aseesimees, kommunikatsioonijuht ja alaliste toimkondade juhatajad: teabetoimkond, õigus- ja sotsiaaltoimkond, kultuuritoimkond.

4.5. ÕE juhatus:

4.5.1. Valib juhatuse liikmetest salajasel hääletuse teel juhatuse esimehe, aseesimehe , kommunikatsioonijuhi ja alaliste toimkondade juhatajad, komisjonide ja kooli nõukogu liikmed;

4.5.2. koostab oma tegevuse korraldamiseks ja ÕE ülesannete täitmiseks tegevuskava:

4.5.3. esindab õpilaskonda koolisiseselt sh mitmesugustes komisjonides ja töögruppides ja väljaspool kooli;

4.5.4. valmistab ette ja viib läbi ÕE üldkoosolekuid;

4.5.5. viib ellu ÕE üldkoosolekul vastu võetud otsuseid;

4.5.6. annab aru oma tegevusest ÕE üldkoosolekul enne uue juhatuse valimist;

4.5.7. juhatuse koosolekud peavad toimuma vähemalt 1 kord kuus, v.a juunis, juulis, augustis;

4.5.8. juhatuse töövormiks on koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Võrdsel häälte jagunemisel otsustab koosoleku juhataja hääl.

4.5.9 juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletab üle poole koosolekust osalenud juhatuse liikmetest;

4.5.10. Juhatus võib moodustada oma otsusega ajutisi töögruppe, määrates kindlaks nende koosseisu, ülesanded ja tegevusaja;

4.5.11. Kirjutab projekte tegevuste finantseerimiseks.

4.6. Juhatuse esimees:

4.6.1. esitab ÕE juhatuse ja ÕE üldkoosoleku otsuste alusel ettepanekuid ja pöördumisi kooli juhtkonnale;

4.6.2. korraldab kooli juhtkonnaga kokkuleppe alusel ühiseid koosolekuid;

4.6.3. juhib ja koordineerib ÕE juhatuse tööd:

4.6.4. valmistab ette ÕE juhatuse koosolekute päevakorrad ja viib koosolekud läbi;

4.6.5. juhatab ÕE üldkoosolekuid.

4.7. Juhatuse aseesimees:

4.7.1. täidab esimehe äraolekul kõiki tema kohustusi.

4.8.Kommunikatsioonijuht:

4.8.1. hoiab korras ÕE dokumentatsiooni;

4.8.2. peab ÕE liikmete listi ja sotsiaalvõrgustiku kaudu arvestust ÕE liikmete üle;

4.8.3. koostab koosolekute protokollid ja esitab kinnitamiseks koosoleku juhatajale;

4.8.4. edastab ÕE liikmetele juhatuse koosolekute protokollid ja vajaliku informatsiooni;

4.8.5. kogub ja säilitab ÕE juhatust ja nende tegevust puudutavad materjalid.

4.9. Toimkonna juhataja:

4.9.1. moodustab ÕE liikmetest oma toimkonna;

4.9.2. toimkonnad täidavad nende pädevusse kuuluvaid ülesandeid ja ÕE juhatuse poolt vastu võetud otsuseid.

4.10. Teabetoimkond:

4.10.1. loob kontakte teiste partnerorganisatsioonidega, koolide ja noorteühendustega, peab kirjavahetust;

4.10.2. vastutab õpilasüritustele reklaami teostamise eest;

4.10.3. edastab õppegruppide listi kaudu õpilasi puudutavat infot;

4.10.4. jäädvustab kooli ÕE üritusi.

4.11. Õigus- ja sotsiaaltoimkond:

4.11.1. esindab ÕE-d VOCO mitmesugustes komisjonides ja töögruppides (õppetoetuse, erakorralise toetuse komisjon, aasta õpetaja valimise komisjon …);

4.11.2. teeb koostööd kooli tugikeskusega;

4.11.3. korraldab küsitlusi õpilaste probleemide ja huvide väljaselgitamiseks koostöös turundusjuhi, huvijuhi ja kvaliteedijuhiga.

4.12 Kultuuritoimkond:

4.12.1. valmistab ette ja viib läbi koostöös huvijuhi ja ÕE-ga õpilasüritusi;

4.12.2. aitab kaasa ja osaleb kooli tutvustavate ürituste korraldamisel.

V LÕPPSÄTTED

5.1. VOCO õpilaskonna põhikirja muutmise võivad algatada ÕE juhatus või 1/3 ÕE liikmetest.

5.2. Põhikirja muudatused võtab vastu õpilaskond, kui selle poolt hääletab üle poole hääletusel osalejatest.

5.3. Juhatuse liikmel on õigus astuda tagasi juhatusest oma avalduse alusel.

5.4. Juhatuse liikme umbusaldamise ettepaneku võib teha 1/3 ÕE liikmetest või 1/3 juhatuse liikmetest.

5.5. Juhatuse liikmele võib avaldada umbusaldust, kui ta:

5.5.1. ei täida ÕE juhatuses temale pandud ülesandeid;

5.5.2. ei ole osa võtnud kahest järjestikusest koosolekust mõjuvate põhjusteta.

5.6. Juhatuse liikmele esitatud umbusalduse alusel peatatakse juhatuse otsusega tema volitused kuni ÕE üldkoosoleku otsuseni.

5.6.1. Puuduoleva või peatatud volitusega juhatuse liikme ülesandeid täidab juhatuse otsusega määratud juhatuse liige.

5.6.2. ÕE üldkoosolek võtab vastu otsuse umbusaldatud juhatuse liikme kohta.

5.7. ÕE juhatus valib vabanenud või koolist välja arvatud juhatuse liikme kohale uue juhatuse liikme, kelle volitused lõpevad koos teiste juhatuse liikmete volituste lõppemisega.

5.8. VOCO õpilaskonna põhikiri jõustub pärast kinnitamist kooli nõukogu poolt.

Kopli 1 Põllu 11