fbpx

Projektid:


Industrial VET Hub

Projekti number: VP-18-0153

Periood:  03.09.2018 – 02.08.2021

Koduleht: https://industrialvethub.wordpress.com/

Lühikirjeldus:

Industrial VET Hub projekt põhineb rahvusvahelisel koostööl Saksamaa, Eesti, Taani ja Hispaania tehnika valdkonna kutseõpet edendavate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt käsitleb Industry 4.0 paradigmasid ning püüab lahendada tänapäevaseid tööstusettevõtete probleeme nagu tööturu vajadustele kvalifitseeritud tööjõupuudus, noorte (eriti just naiste) aktiivsem kaasamine tööstuse ja tehnika valdkonna kutseõppesse, kaasajastatud ja tööstustehnoloogia arenguga kaasas käivad õppeprogrammid ja koolitused, sooline ebavõrdsus tööstussektoris.

Projekti eesmärk:

Projekti Industrial VET Hub peamine eesmärk on luua jätkusuutlik rahvusvaheline partnerlus ja koostöövõrgustik partnerorganisatsioonide vahel. Kogemuste vahetamise tulemusel rakendatakse strateegilised soovitused lahendamaks töötajate oskuste mittevastavust tööelule. Samuti on eesmärk vähendada soolist ebavõrdsust kutsekoolide tehnika valdkonnas ja tööstussektoris üldiselt.

Tegevused:

1. Käsitleda ja hinnata tööstuse tööturu profiilide ja oskuste vajadused; tööliste oskuste vastavust ja taset; soolist palgaerinevust;
2. Parandada ja täiendada kutsehariduse tehnika valdkonna erialade õpet, muutes see atraktiivsemaks noortele, eriti just noortele naistele;
3. Hinnata soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviise kõikides heades tavades ja soovitustes;
4. Arendada ja rakendada soovitused spetsiifilistes valdkondades, mis ei toimi korrapäraselt

Tulemused:

Industrial VET Hub on uuenduslik lahendus Euroopa tasandil, mis valmistab ette strateegiliste teadmiste platvormi tööstuse sektori ettevõtetele ühendades endas aktuaalsed kutsehariduse, tehnikaalase tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse teemasid.
Pärast projekti lõpu jätkuvad projektis algatatud tegevused lahendamaks tehnika valdkonna kutseõppurite õpitud oskuste vastavust tööstussektori tööturu ootustele, naissoost õppurite aktiivsem kaasamine valdkonna õpingutesse ning soolise ebavõrdsuse parandamine tööstussektoris.
Projekt loob temaatilise kogumi Euroopa tööstuse ja tehnika kutsehariduse valdkonda, mis toetab Industry 4.0 uued nõuded ja mille positiivne mõju aitab kaasa EL majanduse kasvule.

Juhtpartner: XARXA FP (Hispaania)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schule Westerburg (Saksamaa)
3. Mercantec (Taani)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ programmi Hispaania Agentuur SEPIE

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Anu Tintera (anu.tintera@khk.ee)

       

 

 


Personalized competence based learning paths for VET in Europe

Projekti number: VP-18-0168

Periood:  01.09.2018 – 31.08.2021

Koduleht: https://peleproject.wordpress.com/ 

*Uudis Tartus toimunud koosoleku kohta on leitav siit: https://www.xarxafp.org/2nd-ka2-pe-le-project-meeting-estonia/

Lühikirjeldus:

Euroopa poliitikas, ühiskonnas ja majanduses toimuvate muutuste tõttu tuleb rakendada muutusi ka hariduses. Kaks suunda, mis mõjutavad nimetatud muutusi, on kiiresti arenev infotehnoloogia ja jätkuv integratsioon Euroopas.

Projekti eesmärk:

Projekt pakub kutsehariduskoolidele personaliseeritud õppimisviiside, ühtse hindamisprotsessi ja digitaalse platvormi meetodeid.

Tegevused:

1. Koolituspakett kutseõppurite personaliseeritud õppeks (vastutav partner Soome).
2. Digitaalne platvorm personaliseeritud õppeks – hõlmab praktikakohti pakkuvaid ettevõtteid (vastutavad partnerid Eesti ja Hispaania).
3. Õpetajate koolituspakett – kursus õpetajatele ja juhendajatele ettevõtetes (vastutavad partnerid Saksamaa ja Soome).
4. Koolituspakettide ja digitaalsete platvormide tulemuste levitamine.

Tulemused:

1. Hariduse kiirem omandamine ja noorte tööpuuduse vähendamine.
2. Rahvusvahelise õpirände soodustamine ja elukestva õppe edendamine.
3. Kutsealase ja elukestva õppe pädevuste ühendamine.

Juhtpartner: Lapland Education Centre, REDU (Soome)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Anderstorpsgymnasiet (Rootsi)
3. Berufskolleg an der Lindenstraße (Saksamaa)
4. Institut Escola del Treball de Barcelona (Hispaania)
5. Fundació Privada BCN Formació Professional (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Soome Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

         

 


Digital Vocational Education and Training for All (DIGIVET4ALL)

Projekti number: VP-19-0099

Periood:  01.09.2019 – 31.08.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on tugevdada kutseõpetajate digitaalseid oskuseid ja teadmisi. Projekti käigus luuakse praktiliste juhiste kogum Moodle’i keskkonna kasutamiseks. Juhiste kogumikust leiab abi nii alustav õpetaja, kes pole varem Moodle’i keskkonda kasutanud kui ka õpetaja, kes on juba varem Moodle’i keskkonda kasutanud, kuid soovib täiendavaid ideid ja näpunäiteid, kuidas keskkonda veel paremini kasutada.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada kasutajasõbralik e-õppe platvorm, eri tüüpi kutseõppurite vajaduste paremaks rahuldamiseks.
Projekti eesmärk on luua praktiliste juhiste kogumik, loomaks Moodle’i sisu erinevatele kasutajarühmadele erinevates õpikeskkondades.
Projekti väljundite sihtrühmaks on kutseõpetajad ja koolitajad.
Sihtrühmaks on ka Moodle’i keskkonna spetsialistid, kelle ülesanne on toetada kutsekoolide õpetajaid ja koolitajad Moodle’i kasutamisel.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Projekti jooksul toimuvad rahvusvaheliste partnerorganisatsioonide projektikohtumised, kus igast organisatsioonist osaleb 2-4 inimest. Projekti raames toimub üks suur rahvusvaheline projektikohtumine mais 2021, kus toimub projekti tulemuste tutvustus. Projekti ava- ja lõpuüritused toimuvad Soomes Porvoos, juhtpartnri Careeria korraldamisel.

Tulemused:

Projekti käigus loodavad intellektuaalsed väljundid on:
1) analüüsiv küsimustik kaardistamaks kutseõppeasutuste õpetajate Moodle`i ja digioskuste rakendamist;
2) praktiliste juhiste kogum kutseõpetajatele, mis aitab Moodle’i keskkonda kõige paremini maksimaalselt ära kasutada erinevates õpikeskkondades ja erinevate õppijatega
3) parimate praktikate kogum Moodle’i kasutamise edendamiseks ja toetamiseks kutsehariduse organisatsioonides

Juhtpartner: Careeria-Porvoo  (Soome)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule (Saksamaa),
3. Mediamaisteri Oy (Soome),
4. Galway and Roscommon Education & Training Board (Iirimaa)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur / Finnish National Agency for Education EDUFI

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK meisterõpetaja Diana Eller (diana.eller@khk.ee)


Digital solutions for trainers and educators (DIGISOL)

Projekti number: VP-19-0103

Periood:  01.11.2019 – 31.10.2021

Lühikirjeldus:

Digitaalsete lahenduste pakkumine õpetajatele ehk DIGISOL projekt on mõeldud kutseõppe ja täiskasvanudkoolituse sektorile või nendele koolitajatele, kes töötavad täiskasvanud õppijateg

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on tõsta täiskasvanute koolitajate digipädevusi ja oskust kasutada õppetöös digilahendusi.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Projekti juhib Valsts Administrācijas Skola. Projekti käigus osaletakse kõikidel projektipartnerite korraldatud seminaridel ning korraldatakse üks rahvusvaheline seminar ning töötajate/koolitajate koolitusseminar. Arendatakse õppekava ning luuakse selle baasil Moodle keskkonnas kõigile täiskasvanute koolitajatele/ kutseõppe õpetajatele vaba ligipääsuga DIGISOL e-kursus.

Tulemused:

Projekti tulemusel on loodud  DIGISOL e-kursus täiskasvanud koolitajatele ning kutseõppe õpetajatele, mida koolitajad ja õpetajad oskavad kasutada. On loodud online testimise ja tunnistuste väljastamise võimalus, mis tõendab digikompetentside ja oskuste omandamist testi läbimisel.

Juhtpartner: VALSTS ADMINISTRACIJAS SKOLA (Läti)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Datorzinibu Centrs (Läti)
3. Institut für technologieorientierte Frauenbildung e.V. (Saksamaa)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson (ylle.antson@khk.ee; +372 7361876)


Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB)

Projekti number: VP-19-0033

Periood:  01.11.2019 – 31.10.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on luua keskkond pilveteenuste kasutuselevõtuks õppetöös. Projekti raames tehakse koostööd erineva tasemega IT õpet pakkuvate koolide ja ettevõtetega. Seos on sellel projektil kutsehariduses käivitunud IT-akadeemiaga ning hariduse tehnoloogiakompassiga.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada üleeuroopaline, riikidevaheline, omavahel ühendatud arendusteenuse mudel (platvorm) ja pilv- ja mobiiltehnoloogiatel põhinev võrgustik (4G / 5G).

Tegevused:

1.Tipptasemel üleeuroopalise klastri loomine, mis on suunatud peamiselt kutseõppeasutustele.
2. Õppematerjalide loomine. Koostöö ettevõtetega.
3. Uue tehnoloogia kasutuselevõtuks uusimate tööriistade (tehnoloogiline platvorm ja tarkvara) pakkumine.
4. SCRUM metoodika kasutamine õppetöös
5. Valminud õppematerjalide piloteerimine õppetöös

Tulemused:

Valmib pilveteenuste keskkond, mida on võimalik õppetöös kasutada.

Juhtpartner: HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY (Soome)

Partnerid:

1. INOVA+ – INNOVATION SERVICES, SA (Portugal)
2. SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgaaria)
3. BULGARIAN ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Bulgaaria)
4. ASSOCIACAO PARA O POLO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, COMUNICA (Portugal)
5. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (Soome)-
6. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI – HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKA (Soome)
7. Algebra University College (Horvaatia)
8. CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION (Horvaatia
9. AS BCS Koolitus (Eesti)
10. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)


Shaping digitally supported and sustainability oriented VET Centers of Excellence in Europe

Projekti number: VP-19-0129

Periood:  01.10.2019 – 30.09.2021

Lühikirjeldus:

Kutseõpe peab olema Euroopas digitaalsem ja jätkusuutlikum ning kõrge kvaliteediga ja vastav tööturu vajadustele ja edasiarengule, mis võimaldab koolitada kõrge kvalifikatsiooniga EL oskustöölisi, mis omakorda vähendab töötust ja seeläbi kergendab ka EL sotsiaalsüsteeme, mis omakorda aitab kaasa Euroopa sotsiaalsele stabiilsusele.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua projekti partnerkoolides moodsad, tulevikuoskustele ja -ametitele suunatud riiklikud kutsehariduse kompetentsikeskused. Selleks töötatakse välja ühine tugiraamistik digitaalsete ja jätkusuutlike kutsehariduse tippkeskutste kujundamiseks, mis edendavad riiklikke kutsehariduse- ja koolitusprogramme ja samas ühtlustavad Euroopa kutseharidussüsteemi. Projekti eesmärk on olla poliitiline kõigil tasanditel – kohalik-piirkondlik-riiklik-rahvusvaheline.

Tegevused:

Projekti jooksul toimub 7 partnerkohtumist ja koostööseminari (sh tulevikuametite töötuba, maailmakohvik, dialoogifoorumid ja ekspertide paneeldiskussioonid, foorumid poliitikate kujundajatega ). Iga partnerkool töötab välja ühise rakendusstrateegia, mis “kujundab ELi kompetentsikeskused”.

Tulemused:

Parem koostöövõrgustik ja parem koostöö kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Kutsehariduse ja -koolituse pakkujad muudavad kutsehariduse digitaalsemaks ja jätkusuutlikumaks. Kutsehariduse kompetentsikeskuste loomine projekti partnerorganisatsioonides.

Juhtpartner: Berufsbildende Schulen 1 Uelzen (Saksamaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Association La Châtaigneraie (Prantsusmaa)
3. Istituto D’Istruzione Superiore Giotto Ulivi (Itaalia)
4. MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (Malta)
5. Studienseminar Hannover LBS (Saksamaa)
6. Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas der Diözese Graz Seckau Wielandgasse (Austria)

Kellele taotlus esitatakse: Saksamaa Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (e-post: andrei.atskasov@khk.ee; tel: 7 361 894)


BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors (VET SKILLS)

Projekti number: VP-19-0135

Periood:  01.09.2019 – 31.08.2021 Projektiperiood on  pikendatud kuni 28.02.2022

Lühikirjeldus:

Kutsevõistlused tõstavad kutsehariduse prestiiži ning suurendavad üldsuse teadlikkust kutseharidusest kui väärtusest. Koolitasemel toimuv kutsevõistlus aitab õpilasel kontrollida oma oskusi ning valmistuda riiklikuks võistluseks. Riiklike kutsevõistluste võitjate prioriteet on osaleda rahvusvahelistel kutsevõistlustel sealhulgas EUROSKILLS-il ja WORLDSKILLS-il. Selle projekti eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele.

Projekti eesmärk:

Projekti peamine eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele

Tegevused:

Projekti käigus töötatakse välja võistluste korraldamise käsiraamat, võistluseeskirjad ja hindamise nõuded. Projektiperioodil toimub 4 rahvusvahelist projektikohtumist,ning 3 levitusüritust. Projekti lõpus toimub Leedus kutsevõistluse testimine. Luuakse ka projektilogo ning Facebooki leht.

Tulemused:

Projekti tulemusel on välja töötatud ühtne kutsemeistrivõistluste korraldamise raamistik

Juhtpartner: Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (Leedu)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums (Läti)

Kellele taotlus esitatakse: Leedu Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (e-post: andrei.atskasov@khk.ee; tel: 7 361 894)

________________________________________________________________________________________________

Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education

Projekti number: VP-20-0116

Periood:  01.09.2020 – 31.08.2022

Lühikirjeldus:

Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid:
1. Privaatsus,
2. Küberturvalisus,
3. Sotsiaalmeedia ja Interneti-hügieen,
4. Digitaalne haavatavus,
5. Häkkimismeetodid ja paroolide turvalisus.

Projekti eesmärk:

Käesoleva projekti eesmärgiks on luua Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhifunktsioonid on:
• Koolitada kutseõppeasutuste õpetajaid ja õpilasi küberturvalisuse küsimustes;
• Töötada välja ja katsetada kutsehariduse õpilastele mõeldud Euroopa küberturvalisuse kursust, mis on inspireeritud Ameerika programmist GenCyber;
• Hinnata ja testida seda projekti ning luua kutsehariduse küberturvalisuse alaseid täiendkursusi ja õppekavasid;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust õigesti käituda erinevates õpikeskkondades, kus küberturvalisusel on põhirõhk;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust, kuidas erinevad kultuurinormid võivad mõjutada inimeste küberturvalisuse käitumist;
• Pakkuda strateegiaid ja ressursse, kuidas integreerida küberturvalisuse probleemide lahendamist haridussüsteemis;.
• Pakkuda tuge õpetajatele ja õpilastele, kes on kokku puutunud küberturvalisuse probleemidega.

Tegevused:

Projekti põhitegevused:
– 5 rahvusvahelist projektikohtumist Türgis, Eestis, Austrias, Islandil ja Norras;
– koolituskursuse looomine;
– õpetajate ja õpilaste kaasamine projekti koolituspaketi testimise ja hindamise protsessi;
– levitusüritused ja projekti tulemuste tutvustamine.

Tulemused:

Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhitulemusel:
– suuremad teadmised küberturvalisuse kohta esmase kutsehariduse ja -koolituse alal;
– suurem arusaam Euroopa Liidu Cyber ​​Smart strateegiast;
– suurem mõistmine ja reageerimine sotsiaalsele, etnilisele, keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele üldiselt.

Projekti tulemusel luuakse uued Erasmus + projektid jätkuprojektid osalevate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt tõstab ka teadlikkust ja aitab kaasa sotsiaaldialoogile selle kohta, kuidas Cyber ​​Smarti mitteolek võib põhjustada sotsiaalse tõrjutuse neile, kes kuuluvad haavatavatesse rühmadesse.

Juhtpartner: Godalen Vocational College (Norway)

Partnerid:

 1. BEST INSTITUT training center (Austria)
 2. MIDSTOD Adult training center (Iceland)
 3. JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS (Estonia)
 4. Necip Fazil Kisakurek Mesleki Vocational (Turkey)
 5. Kristianstad University (Sweden)
 6. Tartu Kutsehariduskeskus (Estonia)
 7. NTNU University (Norway)

Kellele taotlus esitatakse: NO01 Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

       

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Online picture dictionary for the EU car mechanics

Projekti number: VP-20-0062

Periood:  01.09.2020 – 28.02.2022

Lühikirjeldus:

Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, kasutajasõbralik ja digitaalne ning vastab uue ja praeguse automehaanikute põlvkonna vajadustele edukaks tööks.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua põhjalik veebipildisõnastik ELi automehaanikutele. Automehaanikute sõnaraamat on abivahend oskuste arendamiseks ja professionaalse inglise keele edendamiseks. Projekti partneriteks on 6 Euroopa haridusorganisatsiooni 5-st riigist: 5 kutseõppe asutust ja 1 kõrghariduse asutus. Automehaanika sõnaraamatu valitud keel on inglise keel. Sõnaraamatu kogum vastab EL automehaanikute sektori vajadustele ja hõlpsasti juurdepääsetava professionaalse andmebaasi jaoks, mis sisaldab ingliskeelseid termineid, automehaanikute tööriistade nimesid, autoosade nimesid ja süsteemide nimesid, mida toetatakse reaalse fotoga. Selline tasuta automehaanikute veebipiltide sõnastik, mis sisaldab suurt ja süstemaatiliselt grupeeritud teavet ühest kohast, loob lisandväärtuse professionaalsuse suurendamiseks paljudes kutseharidusasutustes ja mujal. Automehaanikute kutsehariduses ja -koolituses ning transpordisektoris tervikuna puudub nii laiaulatuslik digitaalne ajakohane materjal, mis oleks korraga nii atraktiivne kui ka professionaalne.

Tegevused:

On arvestatud, et tänapäeval Euroopas on kõrgelt koolitatud automehaaniku omadus lugeda ja kasutada diagnostikaseadmeid ja nende andmeid, kasutada muid erialaseid ressursse võõrkeeltes – statistiliselt kõige sagedamini – inglise keeles. Parim viis iga automehhaaniku peamise eesmärgi saavutamiseks on professionaalne piltide (fotode) sõnastik. Automehaanikute sõnaraamat, mis luuakse Euroopa automehaanikaõpetajate rahvusvaheliste meeskondade ühisel jõupingutusel, on selge, täpne ja annab kasutajale pakutavas visualiseeritud andmebaasis otsingule piisava vastuse. Intellektuaalne toode valmib paljude riikidevaheliste kohtumiste, arutelude, pideva vastastikuse eksperdihinnangu ja seire kaudu, et saavutada transpordisektori eurooplaste laiale üldsusele kõrgeim hariduslik-professionaalne materjal.

Tulemused:

Loodud automehaanika sõnaraamat aitab kaasa kutsehariduse moderniseerimisele ja propageerimisele. Seda saavad kasutada nii põhiõppes, kui ka kaugõppes kutseõpurid. Automehaanika sõnaraamatut kasutatakse õppimiseks, teadmiste värskendamiseks ja kontrollimiseks nii kutsehariduses kui ka kõrghariduses õppimise protsessis, tööturuks valmistumisel ja rutiinses tööprotsessis transpordisektoris. Selles ELi automehaanikute veebipõhises pildisõnastikus kasutatakse objektide fotosid, mitte nende animeeritud versioone. See lähenemisviis on praktilisem, keskendub automehaanikute praktilisele tööle diagnostika abil, autoosade vahetamisele ja auto purunenud osade või süsteemide parandamisele. Igat sõnavara toetatakse ühe või enama fotoga, sõltuvalt praktilisest vajadusest. Projekti lõpptulemust rikastab ka välismaiste partnerite kaasamine, kellel on sarnane professionaalne profiil ja kes tunnevad tööturgu ning autotööstust. See asjaolu võimaldab keskenduda tööle üldiselt mitmekülgsemas Euroopa perspektiivis, mis omakorda võimaldab laieneda teistele riikidele, vältides ohtu olla liiga ühe riigipõhine.

Juhtpartner: VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA (Leedu)

Partnerid:

 1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
 2. Centro Integrado de Formacion Professional Someso (Hispaania)
 3. Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik (Austria)
 4. Strokovni izobrazevalni center Ljubljana (Sloveenia)
 5. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegjia (Leedu)

Kellele taotlus esitatakse: Leedu Erasmus+ Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

 

________________________________________________________________________________________________

Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners

Projekti number: VP-20-0107

Periood:  01.10.2020 – 30.11.2022

Lühikirjeldus:

Teavituses kasutatakse üha laiemalt kaasavaid viise ja kanaleid inimeste informeerimiseks. Koostööprojekti kaudu õpitakse tundma kaasaegseid tevitusmeetodeid, et seeläbi jõuda täiskasvanud õppijateni, suurendada nende huvi õppimise vastu ning tõsta motivatsiooni osaleda täiskasvanute koolituses

Projekti eesmärk:

Projektil on kolm konkreetset eesmärki:
1) luua meetodid täiskasvanute koolitusasutustele ja anda kaasaegset teavet osalevate organisatsioonide töötajatele, kuidas informeerida, innustada ja kaasata täiskasvanud õppijaid;
2) kaardistada ja testida uuenduslikke kommunikatsiooni- ning turundusvahendeid ja tutvustada neid täiskasvanuhariduse valdkonna tegijatele;
3) edendada nutikat teavitustööd (smart outreach).

Tegevused:

Projekti eeldatavad väljundid on: 1) kokku 67 töötajat seitsmest partnerorganisatsioonist osalevad kolmel rahvusvahelisel ühiskoolitusel; 2) Koostatakse (tõlgitakse) ja avaldatakse elektrooniliselt 1 juhendite pakett kuidas kaasata täiskasvanud õppijat; 3) viiakse ellu vähemalt 5 pilootkampaaniat; 4) 1 veebiseminar “Nutikas teavitamine: praktilised abivahendid ja näpunäited” 5) 5 promoüritust mis jõuab vähemalt 100 täiskasvanuhariduses osalejani.

Tulemused:

Projekti tulemused annavad positiivse mõju mitmel tasandil elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse laiemate eesmärkide täitmiseks. Peamiselt aitab projekt teavitada täiskasvanute koolituse võimalusi ja elukestvat õpet, arendada effektiivset teavitustegevust kaasava suhtluse ja motiveerimise kaudu. Teiseks on projektil positiivne mõju ka organisatsioonidele luues võimalusi töötajate turundusalaste teadmiste ja oskuste tõstmisel.

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Partnerid:

 1. EESTI VABAHARIDUSLIIT MTÜ (Eesti)
 2. SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgaaria)
 3. Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Itaalia)
 4. CIAPE – CENTRO ITALIANO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Itaalia)
 5. HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY (Soome)
 6. MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets (tel: 736 1877, e-post: kaire.mets@khk.ee )

 

 

________________________________________________________________________________________________

Exploring Europe’s Past, Present and Future (EXEPPF)

Projekti number: VP-20-0059

Periood:  01.12.2020 – 30.11.2022

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles projektis ja panustavad selle kvaliteeti, tutvustades erinevaid Euroopa vaatenurki. Projekti käigus uuritakse üldiselt erinevate riikide esindatud Euroopa Liidu minevikku, olevikku ja tulevikku. Õpilased uurivad kõigepealt ajaloolist tausta, mis viis Euroopa Liidu moodustamiseni. Järgmine samm on uurida Euroopa Liidu tänapäevaseid eeliseid õpilaste endi, nende piirkonna ja riigi jaoks, aga ka praegusi väljakutseid, nagu ränne, majandusraskused ja Euroopa-vastaste liikumiste tagajärjed, mis viisid nt. Brexitile. Viimase sammuna kaaluvad õpilased tulevasi arenguid ja võimalikke lahendusi tänapäeva väljakutsetele, näiteks digitaliseerimine ja võimalikud tulevased EL liikmed.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on parandada kõigi osalejate teadmisi ELi ajaloolisest taustast, selle ideaalidest ja saavutustest ning suurendada iga kodaniku teadlikkust ELi üldistest eelistest ja isiklikest eelistest, panna osalejad hindama, et Euroopa Liit on maailmas eriline ja ainulaadne. Projekt paneb osalejad tundma end Euroopa kodanikena ja olema uhked selle kogukonna liikmeks olemise üle, võimaldab osalejatel kaitsta Euroopa ideed ja demokraatiat aktiivselt natsionalistlike ja populistlike ideede vastu , julgustab osalejaid poliitiliselt tegelema Euroopa asjade ja pikaajaliste aruteludega, täiendab nende teadmisi suhtlusvahendina. Need eesmärgid on seotud prioriteetidega “Ühised väärtused, kodanikuaktiivsus ja osalus” ning “ELi kodakondsus, ELi teadlikkus ja demokraatia”.

Tegevused:

Projekti peamised tegevused sisaldavad erinevaid õppekohtumisi, nii virtuaalseid kui kontaktseid koolitusi osalejatele. Kultuuridevahelised koolitused – Euroopa ametlike asutuste külastamine, nt kavandatud mobiilsus Brüsselisse 9. mail, kohtumine Euroopa ametnike ja poliitikutega, eTwinningu platvormi kasutamine, käsitletakse teemat loovalt, näiteks selgitavad videod, viktoriinid (digitaalsed või analoogversioonid), Euroopa häälte salvestamine (kes teatavad, kuidas nad saavad Euroopast isiklikult kasu) jne., aruteludes osalemine (võimaluse korral sarnane Euroopa Parlamendi tööd simuleeriva Euroopa Noorteparlamendi kontseptsiooniga).

Tulemused:

Projekti jooksul läbi viidud ühsikoolituste tulemusena on suurenenud õpilaste ja õpetajate ühine arusaam Euroopa pärandist ning tuleviku arengusuundadest. Mõistetakse paremini Eruoopa rahvaste kultuurilisi erinevusi ning suureneb sallivus teiste kultuuride vastu.

Juhtpartner: Elisabeth-Selbert-Schule Hameln (Saksamaa) 

Partnerid:

 1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
 2. IISS “Ilaria Alpi – E. Montale” (Itaalia)
 3.  GEL N. MOUDANION (Kreeka)
 4. MUSTAFA KEMAL ATATURK MESLEKI VE TEKNIK Turkey ANADOLU LISESI ( Türgi)

Kellele taotlus esitatakse: Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz, Nationale Agentur für EU- Programme im Schulbereich, Saksamaa

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

 

Kopli 1 Põllu 11