fbpx

 


KA1 projektide kaudu finantseeritakse õpilaste praktikat ja õppimist välismaal. Samuti saavad õpetajad käia stažeerimas. Vaata lähemalt õpilaste õpirändamise võimalusi SIIT.

Õpilaste  õpirände blogid on leitavad siit: https://sites.google.com/khk.ee/tartukhkopilasteopiranne/avaleht

Haridustöötajate õpirände blogid on leitavad siit: https://sites.google.com/khk.ee/tkhkharidustootajateopiranne/avaleht


Improving professional competencies through international mobility II (HARTA)

Projekti number: VP-19-0055

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2019

Lõpp: 31.12.2021

Lühikirjeldus:

Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne areng. Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).

Projekti eesmärk:

Erasmus+ programmi üks eesmärke on suurendada kvaliteetset õpirännet kutsehariduses ning toetada programmis osalevate riikide nimetatud valdkonna organisatsioonide rahvusvahelistumist.
Kvaliteetselt korraldatud õpiränded teevad Tartu KHK-st atraktiivse, konkurentsivõimelise ja tunnustatud Euroopa kutseõppeasutuse ja koostööpartneri.

Tegevused:

Arvestades rahvusvahelistumise strateegia tulemusnäitajaid planeerime käesoleva projektiga järgmiseks kaheks õppeaastaks 2019/2020 õa ja 2020/2021 õa ~223 õpirännet (sh 155-le õpilasele ja 68-le töötajale).  Haridustöötajate õpirännete kestus on 3 kuni 7 päeva ja õpilaste õpirännete kestus 2 kuni 5 nädalat.
Õpilaste õpiränded tunnustatakse suuremas osas ECVET järgi. Kõik õpirännetes osalevad õpilased ja haridustöötajad peavad blogi. Kõigile osalejatele väljastatakse Europassi õpirände tunnistus.

Tulemused:

Kavandatavate õpirännete tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon ja  loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks. Potentsiaalsete sisseastujate teadlikkus hilisemast rahvusvahelisest õpirände võimalusest tõstab kooli mainet.
Õpirännete tulemusel kasvab ka töötajate professionaalne areng, mis on oluline nii kooli üldise maine kui ka õppekvaliteedi jaoks.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/kontaktisik:  Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (+372 7 361 894; andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Improving professional competencies through international mobility III (HARTA)

Projekti number: VP-20-0016

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.10.2020

Lõpp: 30.09.2022

Lühikirjeldus:

Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).

Projekti eesmärk:

Arvestades hetkel käimasolevat õpirändeprojekti ja rahvusvahelistumise strateegia tulemusnäitajaid planeerime järgmisteks kaheks õppeaastaks (2020/21 ja 2021/22) 68 õpirännet (sh 40 õpilastele ja 28 töötajatele).

Tegevused:

Õpiränded planeeritakse lähtuvalt kooli arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast ning korraldatakse vastavalt kinnitatud Erasmus+ programmi haldamiskorrale. Projekti elluviimise eest vastutab VOCO projektide üksus koostöös erialaosakondadega.

Tulemused:

Kavandatavate õpirännete oluliseks tulemuseks näeme organisatsiooni, kui paindlikku, praktilisusele suunatud rahvusvahelise õppega kooli maine kujundamist. Oluline on teadmiste, oskuste ja kompetentside hindamine ja tunnustamine rahvusvaheliselt (ECVET, Europass). See aitab kaasa motiveeritud õpilaste leidmisel, sisseastujate nõustamisel ja suunamisel erialavalikul. Potentsiaalsete sisseastujate teadlikkus hilisemast rahvusvahelistest õpirände võimalustest tõstab samuti kooli mainet.
Haridustöötajate õpiränne toetab töötajate professionaalset arengut, mis aitab kaasa kvaliteetse õppe pakkumisele nii Eestist kui teistest riikides pärit õppijatele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Rakenduslik Kolledž

Projektijuht/kontaktisik:  rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (+372 7 361 894; andrei.atskasov@voco.ee)

 

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Kopli 1 Põllu 11