fbpx
Tagasi

Kütte- ja jahutussüsteemi lukkseppade õppes hooldus-, remont- ja ehitustööde digitaalse haldamise ja dokumenteerimise kursuse väljatöötamine

Projekti number: 20.1.02.21-0001

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.12.2023 – 30.11.2024

Lühikirjeldus:
Luua kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade kutseõppuritele valikainena IKT lahenduste õpe tuleviku tööturu vajadustele vastavate digilahenduste kasutamise oskuste ja teadmiste andmiseks. Välja töötatud rakendusi on võimalik hakata kasutama kõigi koolis toimuvate praktiliste harjutuste juures, et arendada õpilaste oskusi kasutama paberivabasid digilahendusi kooli lõpetamise järel tööle asudes.

Projekti eesmärk:
Luua valikainena kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade kutseõppuritele IKT lahenduste õpe tuleviku tööturu vajadustele vastavate digilahenduste kasutamise oskuste ja teadmiste andmiseks.

Tegevused:
IKT-moodulite väljatöötamine
Õppematerjalide loomine
Õpetajate ja õppejõudude koolitamine
Piloteerimine
Tarkvara- ja riistvara soetamine
Turundustegevused

Tulemused:
Arendustegevuse järgselt on Tartu Rakenduslik Kolledž valmis pakkuma loodud IKT moodulit nii riikliku koolitustellimuse kui ka täiendkoolituse raames. Antud arenduse jagamine teiste kutsekoolidega võimaldaks olulisel määral tõhustada kutseõppurite IKT alaseid teadmisi kõigis Eesti kutsehariduskoolides.

Maksumus: 115 000 EUR
Omaosalus: 0 EUR
Toetus: 115 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Noorteamet

Projektijuht/kontaktisik: Laura Kalaus/e-post: laura.kalaus@voco.ee

Projekt viiakse elu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi 1 „Ettevõtete digipööre“ reformi 2 „Oskuste reform ettevõtete digipöördeks” toetuse andmise tingimuste alusel.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekavasse IKT-mooduli väljatöötamine ja piloteerimine

Projekti number: 20.1.02.21-0001

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.12.2023 – 30.11.2024

Lühikirjeldus:
Loodav IKT-moodul pakub eelkõige pagar- ja kondiitritehnoloogia õppijatele paindlikke õppimisvõimalusi, toetab individuaalset õpi- ja karjääriteed ning soodustab koostöist ja õppimiskeskset organisatsioonikultuuri. Kursuse läbinu digioskused arenevad eelkõige kolmes valdkonnas: erialase tarkvara kasutus, küberturvalisus, e-portfoolio. IKT-mooduli õppetöösse integreeritakse pagari-ja kondiitritööstuses kasutatav erialane tarkvara Directo.

Projekti eesmärk:
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekavasse IKT-mooduli väljatöötamine ja piloteerimine

Tegevused:
IKT-moodulite väljatöötamine
Õppematerjalide loomine
Õpetajate ja õppejõudude koolitamine
Piloteerimine
Tarkvara- ja riistvara soetamine
Turundustegevused

Tulemused:
Arendustegevuse tulemuseks on moodul “IKT pagar-kondiitritööstuses” mahuga 6 EKAP, mis pakub õppijale vaheldusrikast õppimise kogemust ning on unikaalne kuna omavahel on põimitud nii teooria, praktiline tegevus õppetöökojas, kui ka e-õpe Moodles ja Directo programmi kasutamine arvutiklassis. Mooduli väljatöötamisel tõuseb Tartu Rakendusliku Kolledži pagar-kondiitri kutseõpetajate IKT tase ja  suureneb koostöö valdkonna tööandjatega.

Maksumus: 75 145 EUR
Omaosalus: 0 EUR
Toetus: 75 145 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Noorteamet

Projektijuht/kontaktisik: Laura Kalaus/e-post: laura.kalaus@voco.ee

Projekt viiakse elu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi 1 „Ettevõtete digipööre“ reformi 2 „Oskuste reform ettevõtete digipöördeks” toetuse andmise tingimuste alusel.

Rohepööret toetavate oskuste arendamine

Projekti number: 20.2.01.21-0002

Algus- ja lõpptähtaeg: 1.05.2023 – 30.11.2024

Lühikirjeldus:
Roheoskuste programmi raames toimub ajavahemikul 2023–2024 tasemeõppe ning täienduskoolituse õppekavade arendus. Selleks moodustatakse valdkondlikud konsortsiumid, kuhu on kaasatud kõrgkoolid, kutseõppeasutused, kutse- ja erialaliidud. Tartu Rakenduslik Kolledž on partnerina kaasatud järgmistesse konsortsiumitesse:

  • konsortsium 2 „Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika“
  • konsortsium 5 „Toiduainete töötlemine“
  • konsortsium 7 „Ehitus ja tsiviilrajatised“
  • konsortsium 9 „Roheoskuste arendamine horisontaalselt“

Projekti eesmärk:
Programmi abil toetatakse ettevõtete rohepöördeks vajalike oskuste arendamist. Eeskätt nende oskuste, mis hõlmavad nii üldoskusi, kui ka erialaspetsiifilisi roheoskusi.

Tegevused:
Konsortsiumite tegevusena toimub vajalike roheoskuste väljaselgitamine ja kaardistamine ning olemasolevate õppekavade ülevaatus ja  täiendus. Luuakse uued õppemoodulid ja õppeained, mis on ühtlasi rakendatavad täienduskoolituste läbiviimiseks. Lisaks toimub õppetööd toetavate õppematerjalide ettevalmistamine ning uute moodulite-ainete piloteerimine täienduskoolitusena.

Tulemused:
Tegevuskava raames loodud mooduleid/õppeaineid on võimalik rakendada tasemeõppes, täienduskoolitustel. Loodud on õppematerjale ning metoodilisi juhiseid.

Maksumus: 99 057 EUR
Omaosalus: 0 EUR
Toetus: 99 057 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Haridus- ja Noorteamet

Projektijuht/kontaktisik: Laura Kalaus/e-post: laura.kalaus@voco.ee

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks toetuse andmise tingimuse alusel“.

Kopli 1 Põllu 11