fbpx
Tagasi

 

ESF

 

 

 


PRÕM tegevuste elluviimine

Projekti number: VP-15-0139

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.10.2015 – 30.06.2022

Lühikirjeldus:

Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine.
PRÕM – Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” elluviimiseks“
Pooled (Tartu KHK ja SA Innove) lähtuvad PRÕM tegevuste elluviimisel ja lepingujärgsetes tegevustes haridus- ja teadusministri poolt 05.09.2015 käskkirjast nr 316 (edaspidi PRÕM käskkiri), selle lisast (PRÕM) ja kõigist lepingu kehtivuse ajal tehtud nimetatud käskkirja muudatustest. Lisaks lähtuvad pooled PRÕM tegevuste elluviimisel perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja selle rakendusaktides ning juhendis „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetuse taotlejale ja saajale“[1] sätestatust.

Projekti eesmärk:

Töömaailma ja kutseõppe tihedam seostamine. PRÕM tegevusi viiakse ellu lähtuvalt “Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturu” EL vahendite kasutamise eesmärgist nr 5 “Õpe- kutse ja kürghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust.

Tegevused:

PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimine.

Tulemused:

Loodud on uued töökohapõhise õppe õppekohad.

Maksumus: 450 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 450 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@voco.ee)


Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s

Projekti number: VP-18-0186

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.02.2019 – 17.02.2021

Lühikirjeldus:

Tartu KHK viib ellu jätkuprojekti praktikasüsteemi arendamisel, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel ning piloteerida uut ettevõtlikkust soodustavat praktikavormi. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas.

Projekti eesmärk:

Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.

Tegevused:

Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas.

Tulemused:

-Pädevad ja koostööd tegevad praktikajuhendajad;
-Tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes;
-Kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad;
-Huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid;
-TOY metoodikal praktika sooritamise võimalus IKT erialade

Maksumus: 19 251,50 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 19 251,50 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@khk.ee)


Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV

Projekti number: VP-19-0060

Algus- ja lõpptähtaeg: 19.08.2019-30.08.2021

Lühikirjeldus:

Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine).

Soome erialakeele praktiline õpe on suunatud teeninduserialade õppijatele. Õpe toimub keelelaagrina keelekeskkonnas, kus keskendutakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele.

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, toime tulla eestikeelses koolis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ eesmärgiks on mitteformaalne keeleõpe rõhuga erialasele keelele ja praktikale keelekeskkonnas. Erialakeelelaagri eesmärgiks on keeleoskuse edendamine soome ja eesti turismi ja majutusõpilaste praktilises koostöös.

Tegevused:

Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ õpe toimub kombineeritud õppena 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal. Täiendava eesti keele õppe raames väljatöötatud kava hõlmab intensiivset eesti keele õpet aktiivõppe meetoditega, eesti kultuuri tutvustavad programmid muuseumitundidena ERM-is ja õppereis Tallinnasse.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ erialakeelelaager toimub 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal Helsingis 5 päeva jooksul, lisaks ettevalmistav keelekursus keelelaagrile eelneval kolmel nädalal ja järgnev kursus keelelaagrile kahel järgneval nädalal, iseseisev töö e-õppena, ühisseminar.

Tulemused:

Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ tulemusena areneb õppija eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb sõnavara, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ tulemusena areneb õppija erialase soome keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb erialane sõnavara, suureneb võõrkeeles suhtlemise julgus ja koondatakse laagris koostatud materjalid ühtseks kogumiks, mida on võimalik kasutada edaspidi nii keele kui ka erialatundides õppematerjalina.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik (tel: 5554 4479, e-post: sille.lillestik@khk.ee)


Digiõppematerjal kondiitritele (DiKo)

Projekti number: VP-19-0133

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.05.2020-30.04.2022

Lühikirjeldus:

Projekti raames koostatakse “Kondiitritehnoloogia/ kondiitritoodete tehnoloogia” digiõpik, mis tehakse kättesaadavaks kõigile Eesti kutsekoolidele E-koolikoti kaudu. Digiõpikuga arendatakse kondiitritehnoloogia õpet nii Tartu KHK-s luues kaasaegsed õppevõimalused toiduainete tehnoloogia valdkonna õppijatele.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on laia kasutust leidva kodiitritehnoloogialase digiõpiku koostamine ning seeläbi pagarkondiitri erialade õpetamise kaasajastamine.

Tegevused:

Projekti käigus luuakse digiõpik, mille kaudu edaspidi mitmekesistatakse kondiitritoodete tunde.
(Tegevused : digitaalse õppevara sisuloomine, vajalike tehniliste vahendite soetamine, videote tootmine digitaalse õppevara sisuloome tarbeks, fotode tellimine digitaalse õppevara sisuloome tarbeks, keeletoimetamine).

Tulemused:

Projekti oodatavad tulemused on järgnevad:
1.Valminud on kaasaegne kondiitritehnoloogia digiõppematerjal.
2.Digiõppematerjal on kättesaadav e-koolikotis üle-eestiliseks kasutamiseks.
3.Mõju õppetegevusele on järgmine:
a.digiõppematerjali annab võimaluse mitmekesistada õppetööd;
b.digiõppematerjal aitab õpetajal kui ka õpilasel rakendada individuaalseid õpiteid nii koka kui ka kondiitri tasemeõppes.
4.Digiõppematerjal toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadustele vastavaks.

Maksumus: 26 036,88 EUR

Omaosalus: 3905,83 EUR

Toetus: 22 131,05 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja Merle Truupõld (e-post: merle.truupold@voco.ee)


 

Õppija arengut toetava mentorluse arendamine Tartu KHK-s

Projekti number: VP-20-0009

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2020-30.09.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on arendada Tartu KHK-s välja õpetajate mentorsüsteem ning tugivõrgustik, millega toetatakse õpetaja rolli muutumist uueneva õpikäsituse rakendamiseks koolis. Õpetaja roll mentorina on olla õppija isikliku arengu ning õpitee kujundamise toetaja

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada Tartu Kutsehariduskeskuse mentorsüsteem ja valmistada ette koolitatud mentorid õppijate toetamiseks õpingute ajal.

Tegevused:

Projekti raames koolitatud mentorid oskavad välja selgitada õppijate individuaalseid arenguvajadusi ning toetada õppijate eelnevaid teadmisi ja oskusi ning tulevikueesmärke arvestavat individuaalse õpitee planeerimist. Mentoritel on teadmised nõustamisest ja õppijate võimestamise võimalustest. Välja on töötatud protsessid ja sisu mentorsüsteemi rakendamiseks, arvestades õppijate erinevate võimalustega.  Välja on töötatud tööplaanid ja abimaterjalid mentoritele, mis on kättesaadavad Moodle keskkonnas, moodustunud on mentorite kogukond

Tulemused:

Projekti tulemusena on  koolis olemas mentoriteks personal, kes on saanud väljaõppe, töötamaks mentorina õppijatele ning olemas on mentorsüsteemi kui protsessi terviklahendus koos vajaliku metoodilise materjaliga selle rakendamiseks.

Maksumus: 8077 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 8077 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp (e-post: liivi.raudsepp@khk.ee)


Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s

Projekti number: VP-20-0024

Algus- ja lõpptähtaeg: 24.08.2020 – 31.08.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on ümber kujundada Tartu KHK-s ettevõtlusõpe selliselt, et see aitaks saavutada uue ettevõtlus ja karjäärimooduli “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” õpiväljundeid. Projekti tegevustega luuakse suuremad seosed ülekooliliselt ettevõtlusõppe ning erialase õppe vahel kasutades selleks noorte kaasamiseks sobilikke meetodeid nt häkatone. Projekti raames omandavad Tartu KHK ettevõtlusõpetajad uusi oskusi Kuressaare Ametikoolis, õppides kolleegide parimatest praktikatest.

Projekti eesmärk:

-parendada ettevõtlusõppe läbiviimist ja kasutada seda koolisiseselt efektiivsemalt erinevate erialade õpetamisel; arendada ettevõtlus- ja kutseõpetajate omavahelist koostööd ja lõimingut, ettevõtluspäevaga anda põhiteadmised ettevõtluse olemusest;
-luua võimalused tulevikutöö oskustega meistrite kujunemiseks;
-aidata läbiviidavate häkatonide kaudu nii õpilastel kui õpetajatel mõista äriprotsesside toimimist ideest prototüübini;
-aidata õppijatel ja õpetajatel paremini mõista ettevõtete ärimudeleid, probleeme ja võimalusi.

Tegevused:

Projekti raames viime läbi häkatonid kooli õpilastele, ettevõtluspäeva ettevõtlusnädala raames kaasates partnekoole ning ettevõtteid, õppekäigud ettevõtetesse ning õpetajate õppekäigu Kuressaare Ametikooli.

Tulemused:

-ettevõtlus- ja kutseõpetajad on leidnud omavahelisi ühisosasid ning kasutavad häkatonidel loodud toote või teenuse prototüüpe õppetöö ilmestamiseks ja toetamiseks, kasutavad ettevõtluspäeval saadud teadmisi õppetöös;
-kujundatud on tava läbi viia õpiüritusi karjääri planeerimise ja ettevõtluse mooduli (edaspidi “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas”) raames, kus üks rakenduskava osa läbitakse intensiivse õpiürituse/häkatonina.
-õppijatel ja õpetajatel on kujunenud arusaamad ettevõtete ärimudelitest, nende probleemidest ja võimalustest. Tutvutud parimate praktikatega ilmestatakse õppetööd KHK-s ning kasutatakse saadud teadmisi kutse- ja erialaõppe läbiviimisel

Maksumus: 24 987,26 EUR

Omaosalus: 2498,73 EUR

Toetus: 22 488,53 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Tiina Aidnik (e-post: tiina.aidnik@khk.ee)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2020

Projekti number: VP-20-0118

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.09.2020 – 31.12.2020

Lühikirjeldus:

IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning õppekvaliteedi tõstmisele. Oluline on õpilast toetada viisil, et tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks alustas IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm.

Projekti eesmärk:

Eesmärk nr 1- kasvatada tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase spetsialiseerumise kaudu.

Eesmärk nr 2- arendada õppekava, tõsta ja ühtlustada õpetamise taset ning tagada sisseastujate motivatsioon õpingute täies mahus läbimiseks

Eesmärk nr 3- Luua tingimused, et lõpetajad suunduvad IT-d edasi õppima kõrghariduse tasemel

Tegevused:

Tegevus 1- turundustegevus ja koostöösuhete loomine:
1.1. Reklaamikampaania õppimisvõimaluste tutvustamiseks
1.2. Koostöö kõrgkoolidega (Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudiga)
1.3. Õppekeskkonna arendamine (kasutuslitsentside hankimine IT-akadeemia õpilastele vastavatele erialastele arenduskeskkondadele)
1.4. Praktikute kaasamine õppetöö läbiviimisesse.

Tegevus 2- Mentorsüsteemi arendamine ja mentorõpetajate koolitamine
2.1. Tartu KHK piloteerib 2020/2021 õa IT-akadeemia erialade esimestel kursustel õpilaste mentorite süsteemi. Mentor on õppijale toeks kogu tema selle eriala õpitee käigus.
2.2. Õpetajate erialased koolitused ning juurdepääsud arenduskeskkondadesse ja koolituskeskkondadesse. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega.

Tegevus 3- Riigieksamiteks õppijate ettevalmistuse tagamine
3.1. Üldainete õpikute ja OPIQ keskkonna litsentside hankimine
3.2. Üldainete õpetajate koolitused.
Nende tegevuste tulemusel on õppijal kindlustunne, et ta saab üldaintes ettevalmistuse, mis suurendab edaspidi tema konkurentsivõimet kõrgkooli kandideerimisel

Tulemused:

Õppijad on enam rahul õppekeskkonnaga ning tiheneb koostöö erinevate IT-akadeemia koolide vahel. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega ja seeläbi väheneb ka õppijate väljalangevus.

Maksumus: 130 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 130 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Haridus-ja Noorteamet (HARNO)

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonnajuhataja Signe Vedler (e-post: signe.vedler@khk.ee; Telefon: +372 7361 842)


Ehituse valdkonna praktikasüsteemi arendamine

Projekti number: 2014-2020.1.05.20-0625

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.02.2021-30.06.2023

Lühikirjeldus:

Ehitusvaldkond on üks selliseid, mille tulemusi ja mõju tajub iga inimene, isegi juhul kui ta otseselt valdkonda ei puutu. Projekti raames tulevad ehituserialasid õpetavatele erinevate regioonide koolidele appi valdkonna suurimad tegijad Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit, et koos arendada ehituserialade kutseõpet. Õpetajad saavad võimaluse värskendada oma kogemusi ettevõtetes töötades, koolid saavad uusi ja värskeid teadmisi valdkonna tipptegijatelt külalisloengute kaudu.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on kutseõppe praktilise õppe kvaliteedi parendamine koostöös töömaailmaga ning koolituspakkumise vastavuse suurendamine töömaailma vajadustele

Tegevused:

1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine
2. Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine
3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine
4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures
5. Praktikute kaasamine õppetöösse

Saavutatud tulemused:

* kutseõpetajate erialased teadmised on paranenud – 4 VOCO kutseõpetajat käisid ehitusettevõtetes stažeerimas;
* ettevõttepoolsed juhendajad on saanud ettevalmistuse praktika juhendamiseks – viidi läbi 9 koolitust kus osales kokku 96 ettevõtete praktikajuhendajat;
* praktika korralduses on loodud kasutajauuringul põhinev kaasaegne praktika haldamise mudel ja seda on katsetatud õppijate ja juhendajatega ning valminud on rakendus praktika dokumenteerimiseks ja hindamiseks;
* tugevnenud on koolide ja ettevõtete vaheline koostöövõrgustik, õppetöösse on kaasatud praktikuid ning algatatud koostöö ehitusvaldkonna õppe kaasajastamiseks.

Kokkuvõte: 
Projekti tegevuste elluviimist mõjutas Covid-19 pandeemia ning turbulents ehitusturul, mistõttu projekti tegevusi ei õnnestunud täies mahus ellu viia. Projekti pikajalisem mõju seisneb uue praktika dokumenteerimise ja hindamise äpi loomises, mis võimaldab ehitusvaldkonna praktikat vahetumalt hinnata ja tagasisidestada. Praktikajuhendajate koolitus tõstab pikaajaliselt praktikantide juhendamise kvaliteeti. Oluline on ka koostööprotsess ettevõtete, praktikajuhendajate, kooli ja õpetajate vahel, vahetu suhtlemine ning selle pinnal tekkinud koostöised suhted, mis jätkuvad peale projekti lõppemist.

Maksumus: 65 870,56 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 65 870,56 EUR

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ehitusettevõtete Liit, Tallinna Ehituskool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: meisterõpetaja Diana Eller /E-post:diana.eller@voco.ee


Praktikasüsteemi arendamine tehnika valdkonnas

Projekti number: 2014-2020.1.05.20-0614

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.02.2021-30.06.2023

Lühikirjeldus:

Tartu Rakenduslik Kolledž viib ellu praktikasüsteemi arendamise projekti tehnika valdkonnas, mille eesmärgiks on süvendada ning mitmekesistada koostööd olemasolevate partnerettevõtete ja kooli vahel. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes ning kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk: Kool ja tehnika valdkonna praktikaettevõtted teevad mitmekülgset koostööd õppijate praktika korraldamisel, praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.

Planeeritud tegevused:

1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine
2. Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine
3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine
4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures
5. Praktikute kaasamine õppetöösse

Saavutatud tulemused:

  • huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid  – 9 ettevõtete praktikut oli kaasatud õppetöösse ning ettevõtetes omandas nende käe ell praktilisi oskusi kokku 13 metallieriala õpilast
  • pädevad ja koostööd tegevad praktikajuhendajad tehnika valdkonnas – viidi läbi 4 koolitust praktikajuhendajatele, neis osales kokku 42 ettevõtete poolset praktikajuhendajat
  • kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega tehnika kutseõpetajad – 2 tehnika valdkonna kutseõpetajat stažeeris ettevõtetes
  • tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel tehnika valdkonnas – projekti kohtumiste ja tegevuste kaudu arenes koostöö osapoolte vahel

Kokkuvõte:
Projekti tegevuste elluviimist mõjutas Covid-19 pandeemia ning muutuned vajadused. Seetõttu ei õnnestunud planeeritud tegevusi  täies mahus ellu viia.  Olulisim on koostööprotsess, mis tihendas tehnika valdkonna ettevõtete ja kooli, praktikajuhendajate ja õpetajate koostöiseid suhteid, aitas
parandada arusaama soovidest ja piirangutest ning lõi pinnase profiõppe korraldamiseks, samuti mõjutab praktikajuhendajate koolitamine juhendamise kvaliteeti nii projekti raames kui ka tulevikus.

Maksumus: 22480 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 22480 EUR

Partnerid: Hanza Mechanics Tartu AS, Tarmetec OÜ
Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani /e-post: sigrid.tani@voco.ee


Täiendav eesti keele tugi kutseõppesse siirduvatele noortele

Projekti number: VP-21-0045

Algus- ja lõpptähtaeg: 02.08.2021-31.12.2021

Lühikirjeldus:

Projekt pakub täiendavat keeleõpet kutseõppuritele, et tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust ning seeläbi  hakkamasaamist koolis ning  tööturul ennetades nende väljalangevust.

Projekti eesmärk:

  • aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, uues linnaruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist.
  • vähendada eesti keelest erineva emakeelega õppijate väljalangevust koolist;

Tegevused:

Projekti tegevused toetavad eesti keelest erineva emakeelega õppijate sulandumist uude kooli ning toetavad noori hakkamasaamisel uue õppekeelega keskkonnas. Selleks  viiakse läbi:
kohanemis- ja sisseelamislaager;
Keele- ja kultuuriõppe kontakttunnid
Õppekäigud
Eesti keelses koolis õppimist tutvustava juhendmaterjali loomine.

Tulemused:

  • Muukeelsete õppima asuvate noorte praktiline keeleoskus on parenenud.
  • Õppija julgeb rääkida kartmata teha vigu eesti keeles, tuleb toime igapäevastes situatsioonides, mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja erialaga seotud teemadel.
  • Projekti tulemusel valminud infomaterjal muukeelsele kutsekooli astujale, mis annab ülevaate kutseõppe süsteemist ja kutsekooli korraldusest. Valminud infomaterjal on edaspidi abiks uutele sisseastujatele, aitab integreeruda eestikeelsesse keskkonda ja kooliellu.

Maksumus: 11060,82 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 11060,82 EUR

Partnerid: Valgamaa Kutseõppekeskus
Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik  /e-post: sille.lillestik@khk.ee


Õppesimulaatorid tehnika valdkonna erialade õppe kaasajastamiseks

Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0445

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2022-30.08.2023

Lühikirjeldus:
Sõiduautotehnikute ja -diagnostikute õppes on terav puudus kaasaegsetest õppevahenditest ning õppetöö toimub enamasti õppeautode või kliendi sõidukite baasil. Uute õppesimulaatorite soetamine aitab tõsta õppetöö efektiivsust ning kvaliteeti

Projekti eesmärk:
on tehnika valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil. Selleks soetada terviklik sõidukite diagnostika ja remondi õppesimulaatorite komplekt, et tõsta mootorsõidukitehniku ja -diagnostiku erialadel põhiõppe kvaliteeti ning kaasajastada õppe sisu Eesti autopargi muutustele vastavaks.

Planeeritud tegevused:
Autotehnikute õppesimulaatorite soetamine ja kasutusele võtmine.

Planeeritud tulemused:
Terviklik digitaalse õppevara komplekt võimaldab simuleeritud õppekeskkonnas lahendada Eestis enamlevinud sõidukite mootorite, elektrisüsteemide ja -seadmete
ning juhiabisüsteemide, piduri ja rattajooksu, kliimasüsteemi jm rikete tuvastamist, diagnostikat, mõõtmisi ja kontrolli. Simulaatoritel saavad õpetajad rikkeid
genereerida ning õppijatel on võimalik kontrollitud keskkonnas vigu tuvastada ning tehnilisi probleeme lahendada. Lisaks vähenevad riskid ja ajakulu klientide autode
kasutamisel õppetöös, võimalik on rakendada kaasaegseid õppemeetodeid.
Paraneb autotehnikute ja-diagnostikute põhiõppe kvaliteet ja tulemuslikkus ning pakutakse valikmooduleid automaalritele, keretehnikutele.

Maksumus: 163 909,20 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 163 909,20 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik:  Kaire Mets /e-post: kaire.mets@voco.ee

Automaalrite õppesimulaator

Projekti number:  2014-2020.1.03.23-0897

Algus- ja lõpptähtaeg: 12.07.2023 – 31.12.2023

Lühikirjeldus:
Projekti üldeesmärk on mootorliikurite valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil.
Eesmärgi saavutamiseks soetatakse projekti raames värvimise simulaator, mille toel saab kontrollitud ja simuleeritud õppekeskkonnas õppida erinevaid värvimistehnikaid. Selle tulemusel tõuseb automaalri eriala õppijate vilumus ja praktiliste oskuste tase ning hoitakse kokku kulukaid ja keskkonnaohtlikke materjale. Kokku on kasusaajate arv ca 310 õppijat aastas.

Projekti eesmärk:
on mootorliikurite valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil.

Eesmärgi saavutamiseks:
soetatakse projekti raames autovärvimise simulaator, mille toel saab kontrollitud ja simuleeritud õppekeskkonnas õppida erinevaid värvimistehnikaid ning seeläbi kaasajastada automaalri eriala õpilaste õppetöö kvaliteeti ning õpetamise ressursitõhusust.

Planeeritud tegevused:
Automaalrite õppesimulaatori soetamine ja kasutusele võtmine.

Planeeritud tulemused:
Tartu VOCOs on kasutusele võetud kaasaegne värvisimulaator, mida kasutatakse ca 80 õppija põhiõpingutes ja 230 õppija valikõpingutes

Maksumus: 84 000 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 84 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik:  Laura Kalaus/e-post: laura.kalaus@voco.ee

 

Tööstusrobootika simulaatorid 

Projekti number:  2014-2020.1.03.23-0889

Algus- ja lõpptähtaeg: 12.07.2023 – 31.12.2023

Lühikirjeldus:
Tööstuse digitaliseerimine on kasvatanud nõudlust tööstusrobootika ja -automaatika oskuste järele. Tartu VOCO projekti eesmärgiks on tehnika valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil. Selleks soetatakse robotiõppeklassi simulaatorid, kus on 15 virtuaalset töökohta, et õppida programmeerima ja juhtima tööstuslike robotite programmeerimist. Projekti tulemusel käivitatakse roboti operaator tase 4 õpe ja kaasajastatakse mehhatroonikute põhiõppe sisu .

Projekti eesmärk:
Projekti üldeesmärk on tehnika valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil.

Alaeesmärk on:
käivitada tööstusrobootika õppeklass ning seeläbi tõsta elektroonika ja automaatika ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmade erialadel põhiõppe kvaliteeti ning käivitada roboti operaatori eriala Tartu VOCOs vastavalt piirkonna
tööstusettevõtete vajadustele

Planeeritud tegevused:
Tööstusrobootika õppesimulaatorite soetamine ja kasutusele võtmine.

Planeeritud tulemused:
1) kasutusele võetud tööstusrobootika õppeklass, mis võimaldab käivitada roboti operaator tase 4 õppe;
2) kaasajastatud mehhatroonikute põhiõpet ning loodud eeldused tööstusrobootika valikmooduli õpetamiseks keevitus- ja metallitöö ning CNC-metallitööde operaatori õppesse.

Maksumus: 100 000 EUR
Omaosalus:  0 EUR
Toetus: 100 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Riigi Tugiteenuste Keskus
Projektijuht/kontaktisik:  Laura Kalaus /e-post: laura.kalaus@voco.ee

Kopli 1 Põllu 11