fbpx

 


 

Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)

Projekti number: Est-Lat 63

Programm: Cooperation Programme Interreg V-A – Estonia-Latvia (EST-LAT)

Koduleht: https://estlat.eu/en/

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2018 – 30.11.2020

Lühikirjeldus:

ESTLAT-WBL projekt toetab piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.
Läti ja Eesti arendavad oma töökohapõhise õppe süsteemi, mis on tulevikus kvalifitseeritud tööjõu ja majanduskasvu eelduseks. Töökohapõhine õpe pakub paremaid võimalusi kiireks rakendumiseks tööturul.

Projekti eesmärk:

ESTLAT-WBL projekti eesmärk on toetada piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.

Tegevused:

ESTLAT-WBL projekti raames saadetakse õpirändesse kokku 112 inimest:

– 40 õpilast Läti kutsekoolist Eesti ettvõtetesse ja umbes 40 õpilast Eesti kutsekoolidest Läti ettevõtetesse.

– 12 ettevõtte praktikajuhendajat kutsekoolidesse (6 Lätist Eestisse ja 6 Eestist Lätti).

– 20 kutsekoolide õpetajat (10 Lätist Eestisse ja 10 Eestist Lätti).

Tulemused:

Projekti tulemusena valmib käsiraamat, mis sisaldab väljatöötaud õppeprogrammi ning parimaid praktikaid, mis on kogutud projekti elutsükkli jooksul.

Kahe riigi kutsekoolide ning ettevõttete kaasamine projekti tegevustesse tagab töökohapõhise õppe lähenemise rakendumise mõlemal pool piiri ning loob eeldused tegevuste jätkumiseks pärast projekti lõppu.

Projekti tegevused toetavad integreeritud ja paindliku tööturu arendamist piiriäärsetel aladel ning kutsekoolide lõpetajate kiiret rakendumist pärast kvalifikatsiooni omandamist.

Projekti kogumaksumus: 464 254.10 EUR

  • ERDF poolne kaasfinantseering: 394 615.94 EUR

Tartu Kutsehariduskeskuse eelarve:  48 208 EUR

  • toetus 40976,80 EUR;
  • omaosalus: 7231,20 EUR

Juhtpartner: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvian Chamber of Commerce and Industry)

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

Employers’ Needs Report: http://qualityplacements.eu/wp-content/uploads/2020/10/ESTLAT-WBL-Emplo…

Handbook: http://qualityplacements.eu/wp-content/uploads/2020/11/ESTLAT_WBL_HANDB…

“See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”

 


Sustainability in Finance (SuFi)

Projekti number:  858

Programm:  INTERREG CENTRAL BALTIC

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.03.2020 – 30.11.2022

Lühikirjeldus:

Sustainability in Finance (SuFi) projekt arendab avatud online moodulit finantskirjaoskuse õppeks kutseõppes rõhuasetusega jätkusuutlike finantsotsuse tegemisele. Finantsoskuste pädevus on nõutud tööjõuturul ning tänased kutseõppe õppekavad ei sisalda antud pädevusi piisavalt. Seetõttu on  vaja arendada eraldiseisva mooduli õppekava ning õppematerjalid, mis aitaksid õppijatel saavutada töömaailmas oodatavad oskused ning konkurentsivõime. Finnish National Agency for Education aruanne (2019) toob välja, et just jätkusuutlikkuse printsiibi tundmine on üks tuleviku tööoskuste võtmepädevusi.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on arendada Balti mere regioonis kutsehariduses finantskirjaoskuse õpet, mis on orienteeritud vastutustundlike ning sotsiaalselt kaasavate otsuste tegemisele.

Tegevused:

Projekti tegevused sisaldavad vajalike finants kompetentside kaardistamist, mis toetavad jätkusuutlike otsuste tegemist, mooduli õppekava arendamist, õppevara väljatöötamist, selle piloteerimist ning testimist. Mooduli õppematerjalid töötatakse välja kasutamiseks Moodle keskkonnas e-õppe või osalise e-õppe vormis. Projekti raames kaasatakse mitmeid osapooli projekti partneritest ja õppijatest tööandjateni. Partnerite kaasatus tagatakse läbi kohtumiste, töötubade ning ideegenereerimise e-platvormi (Stormboard). Välja töötatud moodulit piloteerivad ja testivad Soome, Läti ja Eesti kutsekoolid oma õppetöö raames.

Tulemused:

Projekti tulemusena arendatakse välja äri valdkonna kutseõppe finantskirjaoskuse moodul, mis on kättesaadav kõigile Balti regiooni kutseharidust andvatele asutustele. Piloteerivatel kutsekoolidel on olemas väljaõppe saanud õpetajad, kes saavad moodulit kohe õppetöös kasutada.

Projekti kogumaksumus: 517 404,40 EUR

  • ERDF poolne kaasfinantseering: 411 211,96 EUR

Tartu Kutsehariduskeskuse eelarve:  58 240 EUR

  • toetus 49 504 EUR;
  • omaosalus:  8 736 EUR

Juhtpartner: Haaga-Helia University of Applied Sciences (Soome)

Partnerid:
1. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” (Läti)
2. Latvijas Universitāte (Läti)
3. Tartu Ülikool (Eesti)
4. Tartu Rakenduslik Kolledž (Eesti)
5. Högskolanpå Åland (Soome)

Projektijuht/kontaktisik: rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel 736 1894, e-post: andrei.atskasov@voco.ee)

Projekti koduleht: https://www.sufi.fi/

Kopli 1 Põllu 11