fbpx
Tagasi

Tartu Rakendusliku Kolledži õpilaste vastuvõtmise kord


Kandideerimine

Õppijakandidaat kandideerib ühe (või kahe) eriala õppekohale. Selleks määrab kandidaat oma avalduses ära eriala(de) valiku ning osaleb vastuvõtuvestlustel.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused on valdkonniti erinevad ning jagunevad õppimaasumise eeldusteks  ja põhitingimusteks. Vastuvõtu eeldusteks on näiteks nõutav eelnev haridustase, mõnel juhul ka vanus,  erialase hariduse või töökogemuse olemasolu. Põhitingimuseks on kõigil erialadel vastuvõtuvestlusel osalemine ja mõnel erialal lisaks testi või katse sooritamine.

Vastuvõtukatsed

Kõigil erialadel toimub õppijate vastuvõtmiseks vestlus. Vajadusel võib valdkonna vastuvõtukomisjon kehtestada täiendavaid vastuvõtukatseid (näit. test, proovitöö, kehalised katsed). Vastuvõtukatsed toimuvad peale dokumentide vastuvõtu lõppu vastavalt valdkondlike vastuvõtukomisjonide töögraafikule.

Õpilase vastuvõtu üle otsustab valdkonna vastuvõtukomisjon vestluste ja katsete tulemusel moodustatud pingerea alusel. Õppijakandidaat, kes on põhikooli või kutsekeskharidusõppe lõpetanud kiitusega (vastav märge lõputunnistusel) või keda on gümnaasiumi lõpetamisel tunnustatud kuld- ja hõbemedaliga võetakse vastu eelisjärjekorras.

Valdkonna vastuvõtukomisjonil on õigus langetada otsus õpilaskandidaadi vastuvõtu üle ka ilma vestlusele kutsumata, näiteks juhul, kui antud erialal ei ole konkurssi, kandidaat ei vasta vastuvõtutingimustele, või on läbinud kutseõppe põhikoolis või gümnaasiumis.

Vastuvõtukomisjoni otsusega mittenõustumisel võib õpilaskandidaat esitada vastuvõtukomisjonile kirjaliku appellatsiooni hiljemalt tulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Apellatsioonikomisjon (vastuvõtukomisjoni esimees, valdkonna vastuvõtukomisjoni esimees ja valdkonna vastuvõtukomisjoni esindaja) vaatab appellatsiooni läbi ja annab otsusest teada kirjalikult 3 tööpäeva jooksul.

Vastuvõetute nimekirjad

Õpilaskandidaat saab vastuvõtukomisjoni otsusest teada sisseastumisinfosüsteemi SAIS kaudu. Õppima saab asuda üksnes ühe eriala õppekohale, mistõttu tuleb õppijakandidaadil peale vastuvõtukomisjoni(de) otsuse teatavaks tegemist otsustada ühe eriala kasuks. Vastuvõetud õpilaskandidaat on kohustatud infosüsteemis kinnitama oma õppima asumist kooli poolt määratud tähtajaks.

Kui õppijakandidaat on moodustatud pingereas ootejärjekorras, siis võib ta oodata õppekoha vabanemist või kandideerida vastuvõtuperioodil uuesti kas samale või mõnele muule erialale.  Kui õppijakandidaat ei ole soovitud erialale sisse saanud, siis soovitame konsulteerida karjäärinõustajaga ja et leida mõni muu eriala või õppekoht.

Hiljemalt õppetöö alguseks (1. sept või muu õppetöö alguse kuupäev) kantakse õpilaskandidaadid direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja lähtudes valdkonna vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest.

Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda järgmine õpilaskandidaat samal aastal kandideerinute pingereast.

Kopli 1 Põllu 11