fbpx
Tagasi

Tartu Rakendusliku Kolledži õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

PÕHITOETUS

Põhitoetus on õppijale antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Õppijal on õigus taotleda põhitoetust, kui õppija:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval statsionaarses õppes, kus on tegevustoetusest moodustatud koolituskohad ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • omab õpitulemusi viimasest lõppenud poolaastast (esmakursuslased ei saa taotleda esimesel poolaastal).

Põhitoetust ei ole õigus taotleda: akadeemilisel puhkusel oleval õppijal; õppevõlgnevus(t)ega õppijal.

Põhitoetust jaotatakse eelarveaasta rahalistest vahenditest, koolituskohtade arvust, pingerea alusel. Pingerida moodustatakse eelmise poolaasta keskmise õpitulemuse alusel. Põhitoetuse suurus õppekuu kohta on 60 eurot.

Põhitoetuse taotlus tuleb esitada siseveebis sügissemestril hiljemalt 10. septembriks ja kevadsemestril 10. veebruariks.
Põhitoetust taotleval õppijal on õigus ja kohustus kontrollida kooli siseveebis oma õpitulemuste õigsust.

Põhitoetuste maksmise kord (PDF, 22.08.2023)

ERITOETUS

Eritoetus on rahaline toetus õppijale, kellel on raske majanduslik olukord või kellel on muid õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

Eritoetust saab taotleda õppija, kes:

  1. õpib statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes keskhariduse baasil, põhihariduse baasil, põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekaval või kutsekeskharidusõppe õppekaval
  2. ei viibi akadeemilisel puhkusel

Eritoetust on õppijal õigus taotleda reeglina kaks korda õppeaastas, esitada taotlus siseveebis ning lisadokumendid toetuste spetsialistile sügissemestril 10. oktoobriks ja kevadsemestril 10. märtsiks.

Määratud kuupäeva ületanud taotlusi ja lisadokumente ei arvestata!

Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul võib õppija esitada taotluse ka teisel ajal.

Eritoetuse suurus õppekuu kohta on 60 eurot. Arvestades asjaolusid võib komisjon määrata osalise eritoetuse, mis on 30 eurot.

Eritoetuse taotlemisel peab õppija esitama majanduslikku keerulist põhjendavad dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õppijal ilma toetuseta võimalik õpinguid jätkata.

Õppija on kohustatud taotluse ja dokumentide esitamisest teavitama oma kursuse juhendajat/mentorit.

Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 17.02.2023)

SÕIDUKULUDE HÜVITAMINE

Tartu Rakenduslik Kolledž hüvitab õppijale õppetöö perioodil rahvastikuregistrijärgse elukoha ja kolledži vahel avalikul ja kommertsliinil (välja arvatud lennuliin, linnaliin) sõitude sõidukulu hüvitamise ulatuse.

Sõiduhüvitist on õigus saada õppijal:

  • kes õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval tasuta õppekohal ehk õppekohal, mis on moodustatud kolledžile eraldatud tegevustoetusest;
  • kes õpib statsionaarses õppes;
  • kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool Tartu linna.

Sõidukulude hüvitamise avaldus tuleb esitada kooli siseveebis (kutseõppe- õpilased- toetused- sõidukompensatsioon).
Sõidukulusid saab õpilane taotleda eelneva kuu eest ( nt septembri kulude hüvitamist taotleb õpilane oktoobris- valid noolega september).

Sõidukulude hüvitamist ei ole õigus saada:

  • puudutud päevade eest;
  • rikutud sõidupiletite eest.

Õpilane peab esitama sõidukulude hüvitamise dokumendid kursusejuhendajale/mentorile hiljemalt 10. kuupäevaks ja mentor/kursusejuhendaja kinnitab 15. kuupäevaks.
Avaldust tehes on vaja lisada juurde sõidukulude dokumendid (PDF, JPEG vormingus).
Sõidukulude hüvitise väljamaksmine toimub 20. kuupäevaks.

Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 31.08.2023)

KOOLILÕUNA TOETUS

Koolilõuna toetus on põhiharidusega õppijale, kellel puudub keskharidus. Eraldi avaldust koostama ei pea. Saab kasutada Tartu Rakendusliku Kolledži õpilaspiletiga. Keskharidusebaasil õppijatele kehtib soodustus 10%.
Toetuse eraldamise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt igaks õppeaastaks kehtestatud koolilõuna arvestuslik maksumus (01.01.2024 on summa 2,70 eurot) summa võib muutuda.

Õpilane saab kasutada koolilõunatoetust igal koolipäeval ühe korra päevas, kasutades selleks enda õpilaspiletit.

Õppekava raames läbiviidava praktika kestuse ajaks on koolil õigusõppijale ettenähtud toetus kanda õppija pangakontole, välja arvatud punktis 3.1.1 ja 3.1.2 sätestatud juhtudel:

3.1.1. koolis praktikat sooritaval õppijal on võimalus kasutada koolilõunatoetust koolis õpilaspileti alusel;
3.1.2. projektide rahastusel õpirändel viibivatel õpilastel on ette nähtud koolilõuna toetus projekti eelarvest.

Õppijal on õigus loobuda toetuse kasutamisest ning loobumiseks esitab õpilane kirjaliku avalduse kooli direktorile. Avalduses peab olema kajastatud toetusest loobumise periood (minimaalne periood on 10 õppepäeva).

Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF 28.08.2023)

Kui vajad toetuse taotlemisel abi või Sul on küsimusi, pöördu palun toetuste spetsialisti poole!

Kopli 1 Põllu 11