fbpx
Tagasi

Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses

Projekti number: VP-20-0152

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.02.2021 – 28.02.2024

Lühikirjeldus:
Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.
Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli. Projekti sihtrühma moodustavad madala haridustasemega noored, kes vajavad erialavaliku tegemiseks täiendavat õpet või nõustamist, õpingud katkestanud noored, erivajadusega noored, välispäritolu noored ning noored, kes vajavad kutseõppega kohanemiseks enam aega.

Tartu KHK rakendab kutsevalikuõpet aastast 2016 ning jätkab sihtrühma noorte toetamist. Projekti elluviimine suurendab noorte teadlikkust õppimisvõimalustest ning kooli valmisolekut kutsevalikuõpet jätkusuutlikult rakendada. Projekti tulemusena suureneb koostöö teiste kutsekoolide ja koostööpartneritega ning toimub pidev õppekava arendamine. Projekti jooksul luuakse 85 õppekohta ning vähemalt 50% õppe läbinud noortest on valmis jätkama erialaõpingutega või siirduma tööturule.

Tulemused:  

Projekti tulemusena suureneb Tartu KHK koostöö teiste kutsekoolide ja koostööpartneritega, mis võimaldab noortele sobivamate valikuvõimaluste pakkumist. Projekti raames toimub pidev õppekava arendamine ja uuendamine, ja kogemuste vahetamine teiste koolidega, et suureneks kutsevalikuõppe läbinud õpilaste osakaal, kes jätkavad erialaõpingutega või siirduvad tööturule. Kutsevaliku õppekava rakendamine panustab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilise eesmärgi saavutamisse läbi kvaliteetsete, mitmekesiste valikutega õppimisvõimaluste loomise, mis suurendab erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu kasvu ning osaluse kasvu elukestvas õppes tervikuna võrdväärsete võimaluste loomisega.

Maksumus: 196 775 EUR

Omaosalus: 0

Toetus: 196 775 EUR

Kellele taotlus esitatakse: EMP ja Norra toetused

Projektijuht/kontaktisik: tugikeskuse juht Ksenia George (ksenia.george@voco.ee)

Kopli 1 Põllu 11